Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΡΑΝΩΝ


Η εταιρ?α μα? δραστηριοποιε?ται στον τομ?α των αμαξωμ?των-γεραν?ν απ? το 1999.Στ?χο? τη? ε?ναι η ?μεση και σωστ? ανταπ?κριση προ? του? επαγγελματ?ε? που δραστηριοποιο?νται στο χ?ρο των γερανο-μεταφορ?ν.

Η εταιρ?α ανταποκρ?νεται σε κ?θε ηλεκτρονικ? και υδραυλικ? πρ?βλημα που θα παρουσι?σει το γερανοφ?ρο ?χημα σα?.

Με αυτ? την πολυετ? πε?ρα π?νω στην μεταπο?ηση των αμαξωμ?των ?χει καταφ?ρει να πραγματοποιε? κ?θε σα? απα?τηση π?νω στον τομ?α τη? κατασκευ??.

Παρ?λληλα με την τοποθ?τηση και συντ?ρηση του μηχαν?ματο? η εταιρ?α σα? παρ?χει μια πλ?ρη γκ?μα ηλεκτρονικ?ν και υδραυλικ?ν ανταλλακτικ?ν για κ?θε τ?πο γερανο?.

Επ?ση? η εταιρ?α συνεργ?ζεται με ευρωπα?κ?? εταιρ?ε? γεραν?ν και παρελκ?μενα γεραν?ν.

who makes the best go right here water resistant watch well-liked industry.

Τοποθετ?σει? γεραν?ν - Επισκευ? γεραν?ν - Ανταλλακτικ? γεραν?ν

BONFIGLIOLI P15000L - FASSI 455 - FASSI 950 AXP A28 - HIAB1265

PALFINGER 3300 - PALFINGER PK 7000 - STERN 110